هولترمانیتورینگ

با توجه به اینکه یک نوار قلب معمولی فقط زمان کوتاهی از فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می کند، امکان تشخیص برخی آریتمی ها با نوارقلـب میسر نیست و فعالیت الکتریکی قلب باید در زمان طولانی تري )مثلا یک شبانه روز( ارزیابی شـود ، درایـن صـورت پزشـک هـولتر مانیتورینـگ درخواست می کند . هولتر مانیتورینگ دستگاه کوچکی است که می تواند ریتم و تعـداد ضـربان را در یـک دوره 48-24 سـاعته ثبـت کنـد . در صورت صلاحدید پزشک ، براي نصب دستگاه هولتر ، سیمهاي رابط دستگاه را به قفسه سینه شما وصل میکنند و پس ازتنظیم ، آن را به وسیلۀ یک نوار به کمر یا گردن شما می بندد . در زمان استفاده از این دستگاه ، شما می توانید فعالیت هاي روزانه خود را انجام دهید فقط باید دقت کنید که سیم هاي رابط از بدن شما یا از محل اتصال به دستگاه جدا نشود . شما باید مراقبـت باشـید تا به دستگاه ضربه وارد نشود . براي جلوگیري از ایجاد پارازیت درثبت نوار قلب ، تا زمانی که دستگاه به بدنتان متصل است از خارانـدن بـیش از حد بدن خود داري کنید ، همچنین از تلفن همراه ،کنترل تلوزیون ، ریش تراش برقی کمتر اسـتفاه کنیـد. درایـن مـدت ، فعالیـت الکتریکـی قلـب در حافظه دستگاه ضبط شده و پس از جدا کردن دستگاه از بدن شما ، نتیجه توسط پزشک معالج تفسیر و در مورد ادامه درمان شـما تصـمیم گیـري می شود

اگر قفسه سینه آقایان دارای موی انبوهی باشد پزشک ممکن است از آنان بخواهد که مقدار کمی مو را بتراشند تا از چسبیدن الکترودها اطمیمنان حاصل شود.

مطالب دیگر:

برای مشاهده کلیه مطالب، به صفحه مطالب پزشکی مراجعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا